Куліченко Микола Олександрович

27 березня 2019

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.01 – Астрометрія і небесна механіка.

Назва дисертації: «Каталог елементів геліоцентричних орбіт метеороїдів за результатами телевізійних спостережень».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Шульга Олександр Васильович, НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія», директор.

Офіційні опоненти:

 1. Доктор фізико-математичних наук, професор Зазуляк Петро Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», професор.
 2. Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Клещонок Валерій Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач відділу.

Файли:

 1. Дисертація
 2. Автореферат
 3. Відгук офіційного опонента П. М. Зазуляка
 4. Відгук офіційного опонента В. В. Клещонка

Час захисту: 27 березня 2019, 13:00.

Місце захисту: 03058, м.Київ, проспект Комарова, 1, корпус №3, ауд. 3.506, кафедра аерокосмічної геодезії.

АНОТАЦІЯ

Куліченко М.О. Каталог елементів геліоцентричних орбіт метеороїдів за результатами телевізійних спостережень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико- математичних наук за спеціальністю 01.03.01 астрометрія і небесна механіка – Національний авіаційний університет, Київ, 2018.

Дисертація присвячена створенню каталогу кінематичних параметрів та елементів геліоцентричних орбіт метеороїдів, що спостерігалися в атмосфері Землі як метеорні явища телескопами НДІ «МАО» в 2013-2016 рр. Спостереження проводились з двох пунктів за допомогою телевізійних ПЗЗ- камер із застосуванням способу накопичення кадрів зі зміщенням при спостереженні опорних зір. Ще однією особливістю спостережень є використання об’єктивів з фокусною відстанню більше 50 мм, що дозволило проводити спостереження на базисній відстані між пунктами спостережень 11.7 км та реєструвати метеорні тіла з масами < 0.01 г.

В результаті отримано каталог кінематичних параметрів атмосферних метеорних траєкторій та елементів геліоцентричних орбіт для 1055 метеороїдів. Для визначення похибок розрахунку елементів геліоцентричних орбіт20 впроваджено метод Монте-Карло. Похибка визначення швидкостей складає 0.5 км/с, висот — 50-150 м.

Проведено порівняння отриманого каталогу з іншими відкритими базами даних, в тому числі й для діапазону мас метеорних тіл < 0.01 г, та проведена оцінка співвідношення тіл астероїдного та кометного походження для даного діапазону мас. Частка орбіт астероїдного типу становить 38 % для всіх метеороїдів, що складають каталог, і 2.5% для метеороїдів з масами < 0.01 г.

Ключові слова: метеорне явище, метеороїд, телевізійні спостереження, спосіб накопичення зі зміщенням.

ABSTRACT

Kulichenko M.O. Catalog of meteoroid heliocentric orbits obtained from television observations. – Manuscript.

Thesis for a degree of the candidate in Physics and Mathematics sciences on specialty 01.03.01 – Astrometry and Celestial Mechanics. – National Aviation University, Kyiv, 2018.

The thesis refers to creation of kinematic parameters and heliocentric orbital elements catalog of meteoroids which observed in Earth atmosphere as meteors by RI “MAO” telescopes in 2013-2016. Double station observations were conducted by TV CCD-cameras using “track-and-stack” technique for obtaining of reference stars frames. One more feature of the observations is that lens with focal length > 50 mm were used and it has gave the possibility of short baseline (11.7 km) using and detecting of meteoroids with masses < 0.01 g.

As a result the catalog of kinematic parameters of atmospheric trajectories and heliocentric orbital elements for 1055 meteoroids was obtained. A Monte- Carlo method was implemented for estimation of heliocentric orbital elements accuracy. Accuracy of velocity calculation is about 0.5 km/s, accuracy of height calculation – (50-150) m.

A comparison of the obtained catalog with other open databases for the range of masses of meteor bodies < 0.01 g was made and an estimation of the ratio of bodies of asteroid and comet origin for this range of masses was carried out. The share of orbits of the asteroid type is 38% for all meteoroids of the catalogs, and 2.5% for meteoroids with mass < 0.01 g.

Keywords: meteor, meteoroid, heliocentric orbit, video observations of meteors, “track-and-stack” technique.

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Куличенко Н.А. Использование ТВ-камер для наблюдений метеоров / Н.А. Куличенко, Е.С. Козырев, Е.С. Сибирякова, А.В. Шульга // Космічна наука і технологія. – 2012. – Т. 18, No 6. – С. 67–72.
 2. Куличенко Н.А. Телевизионные наблюдения метеоров в НИИ НАО / Н.А. Куличенко, А.В. Шульга, Е.С. Козырев, Е.С. Сибирякова // Вестник Астрономической школы. – 2013. – Т. 9 NoNo 1–2. – С. 107– 110.
 3. Kulichenko N. Double station observation of meteors in Nikolaev / N. Kulichenko, O. Shulga, Y. Kozyryev, Y. Sybiryakova // WGN. – 2015. – V. 43, No. 3. – P. 81−84.
 4. Вовк В.С. Наблюдения АСЗ малых размеров и в условиях малой солнечной элонгации / В.С. Вовк, Н.А. Куличенко, Е.С. Козырев, Е.С. Сибирякова, А.В. Шульга // Кінематика та фізика небесних тіл. – 2015. – Т.31, No3. – С.73–80.
 5. Сибирякова Е.С. Позиционные наблюдения комет комбинированным методом / Е.С. Сибирякова, А.В. Шульга, В.С. Вовк, Н.А. Куличенко, Е.С. Козырев // Кинематика и физика небесных тел. – 2015. – Т.31, No6. – С. 47–54.
 6. Kulichenko M.O. Double station observation of meteors with low baseline in Mykolaiv / M.O. Kulichenko, O.V. Shulga // Odessa Astronomical Publications. – 2017. – V. 30. – P. 230–231.7.
 7. Куличенко Н.А. Базисные наблюдения телескопических метеоров в Николаеве / Н.А. Куличенко, А.В. Шульга, Е.С. Козырев, Е.С. Сибирякова // Наука і інновація. – 2017. – 13(1). – C. 83–88.
 8. Куліченко М.О. Автоматичне виділення та аналіз траєкторій метеорів ("TraEx"). / М.О. Куліченко // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір No 75259 від 07.12.2017.
 9. Shulga O. The current state and prospects for meteors observations in RI NAO / O. Shulga, Y. Kozyryev, Y. Sybiryakova, N. Kulichenko, V. Vovk // Abstract Book of IAU XXVIII General Assembly. – Beijing. – 2012.– P. 885–886.
 10. Kulichenko N. Video meteor observations at Nikolaev Astronomical Observatory-developed software and results / N. Kulichenko, O. Shulga, Y. Kozyryev, Y. Sybiryakova // Proceedings of the International Meteor Conference, Poznan, Poland, 22-25 August 2013. – 2014. – P. 50.
 11. Куличенко Н.А. Результаты наблюдений метеоров в оптическом диапазоне / Н.А. Куличенко // XIV міжнародна науково-практична конференція «Людина і Космос»: тези доповідей, 2012, Дніпропетровськ. – 2012. – С.149.
 12. Куличенко Н.А. Телевизионные наблюдения метеоров в НИИ НАО / Н.А. Куличенко, Е.С. Козырев, Е.С. Сибирякова, А.В. Шульга // Мiжнародна наукова конференція «Астрономiчна школа молодих вчених», Україна, Бiла Церква, 15–17 травня 2013 р.: Програма і тези доповідей, Київ – Біла Церква. – 2013. – С. 37–38.
 13. Куличенко Н.А. Средства и методы наблюдений метеоров применяемые в Николаевской астрономической обсерватории / Н.А. Куличенко, В.С. Вовк, Е.С. Козырев, Е.С. Сибирякова, А.В. Шульга // Сборник тезисов международной конференции «Околоземная астрономия – 2013». – Краснодар. – 2013. – С.106–107.
 14. Козырев Е.С. Применение комбинированного метода наблюдения для решения задачи астероидно-метеорной опасности / Е.С. Козырев, Н.А. Куличенко, Е.С. Сибирякова, А.В. Шульга // Статті і тези VI Міжнародної астрономічної конференції CAMMAC-2014 – Вінниця. – 2014. – С.71-72.
 15. Куличенко Н.А. Базисные наблюдения метеоров в НИИ Николаевская астрономическая обсерватория / Н.А. Куличенко, А.В. Шульга, Е.С. Козырев, Е.С. Сибирякова // Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених». Програма і тези доповідей. Київ — Житомир. – 2015. – С.49.16.
 16. Shulga A. Optical observations of meteors in RI Nikolaev Astronomical Observatory / A. Shulga, Y. Sybiryakova, N. Kulichenko, V. Vovk // IAU General Assembly. Meeting #29. – 2015. – id.#2256807.
 17. Shulga O. The current state and prospects for meteors observations in RI NAO / O. Shulga, N. Kulichenko, V. Vovk, Y. Kozyryev, Y. Sybiryakova // Highlights of Astronomy. – 2015. – V.16. – P. 183–183.
 18. Kulichenko M. Double station observation of faint meteors in Nikolaev / M. Kulichenko, A. Shulga, Y. Sybiryakova // 41st COSPAR Scientific Assembly, abstracts from the meeting that was to be held 30 July - 7 August at the Istanbul Congress Center (ICC), Turkey, but was cancelled. – 2016. – Abstract B0.4-74-16.
 19. Kulichenko M. Double station observation of faint meteors in Nikolaev / M. Kulichenko, O. Shulga, Y. Kozyryev, Y. Sybiryakova // Actual Questions of Ground-based Observational Astronomy. International Conference. Abstract Book. – Mykolaiv. – 2016. – P. 18.
 20. Kulichenko M. Observation of telescopic meteors in Nikolaev. / M. Kulichenko, O. Shulga, Y. Kozyryev, Y. Sybiryakova // International meeting on variable stars research (KOLOS 2016), Slovakia, 01- 03.12.2016. Book of abstracts. – 2016. – P.7.
 21. Kulichenko M.O. Double station observation of meteors with low baseline in Mykolaiv / M.O. Kulichenko, O.V. Shulga // Abstract book of 17-th Odessa International Astronomical Gamow Conference-School, Ukraine, Odessa. – 2017. – P.39.
 22. Kulichenko M.O. Radiants and orbital data distribution of meteors observed in Mykolaiv / M.O. Kulichenko, O.V. Shulga // Abstract book of 18-th Odessa International Astronomical Gamow Conference-School, Ukraine, Odessa. – 2018. – P.47.